Αρχική Κοινωνία Από Μεγάλη Τρίτη η καταβολή Δωρόσημου Πάσχα σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Από Μεγάλη Τρίτη η καταβολή Δωρόσημου Πάσχα σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Η πληρωμή του Δωροσήμου θα πραγματοποιηθεί από 23/04/2019 μέχρι 16/05/2019 και συγκεκριμένα τις ημερομηνίες: 23, 24/04/2019 και 7, 9, 16/05/2019 εντός του πρωινού ωραρίου λειτουργίας των Υποκ/των.
Για όσους πληρωθούν με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού, η καταβολή θα γίνει στις 23/4/2019.

Η πληρωμή θα διενεργηθεί ως εξής:

Α) μέσω Τραπεζών, για τους οικοδόμους που έχουν γνωστοποιήσει στο Τμήμα Μητρώου των Υποκ/των Μισθωτών ΕΦΚΑ τον τραπεζικό τους λογαριασμό, στον οποίο πιστώνεται το ποσό του Δωρόσημου.
Β) μέσω Περ/κών ή Τοπικών Υποκαταστημάτων Μισθωτών.

Ανάρτηση και αποστολή καταστάσεων

  • Καταστάσεις απορριφθέντων τραπεζικών λογαριασμών για εργατοτεχνίτες οικοδόμους των οποίων η πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών απορρίφθηκε από τις τράπεζες για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. κλειστός – απορριφθείς λογαριασμός), θα αναρτηθούν στο Intranet τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετά την ημερομηνία έναρξης πληρωμής Δωρόσημου, λόγω απαραίτητης επεξεργασίας δεδομένων.
  • Καταστάσεις Παραγραφών
    Αφορούν στοιχεία παραγραφών ποσών Δωρόσημου, τα οποία προέκυψαν για τις περιπτώσεις που έχει παρέλθει πενταετία από την πρώτη του επομένου έτους της έκδοσης εντολής πληρωμής του (πραγματοποιείται ως διαδικασία κατά την επεξεργασία πληρωμής Δωροσήμου Α΄ τετραμήνου κάθε έτους).
    Οι καταστάσεις με τα στοιχεία παραγραφών θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα αναρτηθούν στο Intranet Ε.Φ.Κ.Α., στις οποίες περιλαμβάνονται: κωδικός Υποκ/τος, Α.Μ.Α. και τα παραγραφόμενα ποσά Δωρόσημου.
    Στην οθόνη του ΟΠΣ/τ.Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. «Διαχείριση Στοιχείων Δωροσήμου», στο πεδίο «Στοιχεία εκτέλεσης» εμφανίζεται αυτόματα η ένδειξη «ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ» και η ημερομηνία παραγραφής.

    Δικαιολογητικά μέσω υποκαταστημάτων

Οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι προσερχόμενοι στο Υποκατάστημα του τόπου κατοικίας τους για την πληρωμή του Δωρόσημου, πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο και απαραίτητα τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Μ.Α. τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., εφόσον ανήκουν στις παρακάτω δύο κατηγορίες:

Α. Εργατοτεχνίτες οικοδόμοι που ΔΕΝ έχουν γνωστοποιήσει στο Τμήμα Μητρώου των Υποκαταστημάτων Μισθωτών τον τραπεζικό τους λογαριασμό. Η καταβολή Δωρόσημου στους προαναφερόμενους οικοδόμους θα διενεργηθεί μέσω του συστήματος ΟΠΣ/τ.Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., στο οποίο αφού καταχωρηθεί ο Α.Μ.Α. του οικοδόμου, εκτυπώνεται το Ενημερωτικό Σημείωμα εις διπλούν. Το Ενημερωτικό Σημείωμα που εκτυπώνεται, περιέχει στοιχεία δικαιούχου – επωνυμία εργοδότη – Α.Μ.Ο.Ε. – χρονική περίοδο απασχόλησης – αποδοχές – ποσό Δωρόσημου και τον αριθμό της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, εφόσον αυτός είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Ασφαλισμένων. Σε περίπτωση που ο αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου δεν είναι σε ισχύ, τότε πριν την πραγματοποίηση της πληρωμής, πρέπει να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία στο Τμήμα Μητρώου του Υποκαταστήματος. Το Ενημερωτικό Σημείωμα υπογράφεται από τον εκδότη και παραδίδεται στον δικαιούχο οικοδόμο εις διπλούν προκειμένου το ένα να παραδοθεί στο Ταμείο του Τμήματος Οικονομικού από το οποίο εκδίδεται η απόδειξη πληρωμής του Δωρόσημου. Ο ΕΦΚΑ τονίζει ότι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εργατοτεχνιτών οικοδόμων πρέπει πριν την πληρωμή του Δωρόσημου να προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ώστε να καταχωρείται στο Μητρώο Ασφαλισμένων ο Αριθμός Τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), καθώς και να επικαιροποιούνται τα στοιχεία του.

Β. Εργατοτεχνίτες οικοδόμοι των οποίων η πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών δεν πραγματοποιήθηκε από τις τράπεζες για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. κλειστοί – απορριφθέντες λογαριασμοί). Μόνο μέσω τραπεζών από τον Αύγουστο

Λόγω της επικείμενης σταδιακής εφαρμογής του Προεδρικού Διατάγματος 8/23.1.2019 (Οργανισμός ΕΦΚΑ), σύμφωνα με το οποίο δεν προβλέπεται η λειτουργία Τμημάτων Οικονομικού στις Τοπικές Διευθύνσεις ΕΦΚΑ, θα πρέπει οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό στον ΕΦΚΑ, να προσέλθουν στις υπηρεσίες Μητρώου Μισθωτών για τη δήλωσή του. Ευνόητο είναι ότι η καταβολή του Δωρόσημου Αυγούστου 2019 και εφεξής δεν θα είναι δυνατή μέσω Υποκαταστημάτων ΕΦΚΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω, όλες οι Μονάδες – Υποκαταστήματα Μισθωτών ΕΦΚΑ, με ευθύνη των Διευθυντών, πρέπει να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο, τους ενδιαφερόμενους εργατοτεχνίτες οικοδόμους (π.χ. μέσω των τοπικών συλλόγων – σωματείων).

Η σχετική ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, η οποία επισυνάπτεται και στο παρόν Γενικό Έγγραφο, πρέπει να τεθεί σε εμφανές σημείο του Υποκαταστήματος. Η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδος, στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλείται όπως συνδράμει στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα δήλωσης τραπεζικού λογαριασμού.

Του παρόντος Γενικού Εγγράφου, με ευθύνη των Διευθυντών, να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι των Τμημάτων Εσόδων – Οικοδομοτεχνικών Έργων και Μητρώου, για την πιστή εφαρμογή των οδηγιών.

ροη ειδησεων